Įstaigoje paslaugas teikia: logopedė Genė Šarkuvienė, muzikos mokytoja – Renata Koncevičienė, kūno kultūros mokytojai – Lina Ūsienė ir Erikas Folkis.

Muzikos mokytoja – Renata Koncevičienė:

 • moko ugdytinius muzikos kalbos, dainavimo pradmenų;
 • supažindina su muzikos instrumentais, tautos tradicijomis;
 • paruošia įstaigoje vykstančių renginių muzikinę dalį;
 • ruošia gabius muzikai vaikus miesto ir respublikiniams konkursams, dalyvauja projektuose.

Vykdant specialiojo ugdymo įstatymą, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus logopedė metodininkė Genė Šarkuvienė:

 • išaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų pobūdį ir priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias, sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėmis;
 • dirba individuliai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti;
 • pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų;
 • sistemingai kaupia logopedinio ir medicininio tyrimo duomenis, juos analizuoja;
 • dalinasi darbo patirtimi su miesto logopedais, specialiaisiais pedagogais.

Tėveliai kviečiami konsultuotis su įstaigos logopede dėl vaikų kalbos sutrikimų. Konsultacijos pirmadieniais 8-9 val., ketvirtadieniais 1730 – 1830 val., arba iš anksto užsiregistravus telefonu 37-76-22

Kūno kultūros mokytoja – Lina Ūsienė:

Užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas taisyklingos laikysenos formavimui ir taisymui, plokščiapadystės profilaktikai ir korekcijai.Vaikai mokomi komandinių, judriųjų žaidimų.

 • organizuoja ir veda kūno kultūros užsiėmimus visoms darželio grupėms 2 kartus savaitėje;
 • organizuoja kineziterapijos užsiėmimus vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų. Vaikų grupelės sudaromos atsižvelgiant į iš gydytojo atneštas pažymas;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus plokščiapėdystės ir netaisyklingos laikysenos klausimais;
 • dalyvauja įvairiuose projektuose vaikų sveikatingumo, fizinio aktyvumo temomis įstaigoje, mieste ir respublikoje;
 • nuolat stebi ir vertina vaikų fizines savybes ir gebėjimus.

Ugdant vaikų sveikatos kompetenciją bei siekiant parodyti teigiamą pavyzdį vaikams, glaudų bendruomenės bendradarbiavimą, organizuojamos sportinės varžybas tarp auklėtojų, auklėtojų padėjėjų ir administracijos komandų.

Įstaiga dalyvauja vaikų masinio futbolo vystimo programos SVIS projekte „Futboliukas“, į kurį įsijungė ir darbuotojai bei vaikų tėveliai.

Šalia formaliojo ugdymo tėvelių pageidavimu veikia keletas būrelių bei šeimos mokyklėlė.