KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS“ UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA

UGDYMO KOKYBĖ TAI:

  • Sistemingas ugdomojo proceso planavimas, ugdymo turinio modeliavimas atsižvelgiant į vaiko patirtį, jo pomėgius, interesus bei poreikius.
  • Saugios, patrauklios, turtingos, inovatyvios ugdymo aplinkos,  skatinančios vaiką veikti, tyrinėti, ieškoti ir atrasti, kūrimas.
  • Šilto, pagarbaus mikroklimato kūrimas, kai vaikas, pedagogas, šeima jaučiasi saugūs, laukiami, kai gerbiamos kiekvieno idėjos, mintys, siūlymai.
  • Nuoširdus, abipusiu pasitikėjimu paremtas pedagogo ir vaiko bendravimas ir bendradarbiavimas, draugiškų tarpusavio santykių kūrimas, kiekvieno vaiko, kaip asmenybės gerbimas, netradicinių ugdymo būdų taikymas, visų vaiko kompetencijų nuoseklus plėtojimas.
  • Vaiko pasiekimų bei pažangos vertinimas, analizavimas, stipriųjų ir silpnųjų gebėjimų išryškinimas, savalaikės, profesionalios pagalbos vaikui teikimas iškilus ugdymosi, elgesio, emocijų valdymo sunkumams, sėkmingo vaiko ugdymosi ir tinkamo pasirengimo mokyklai siekimas.
  • Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima, sistemingas šeimos informavimas apie vaiko pasiekimus bei pažangą, iškilusių vaiko ugdymosi, elgesio, emocinių problemų su šeima aptarimas ir jų sprendimo būdų numatymas.