PATVIRTINTA

Lopšelio-darželio „Žvangutis” direktoriaus

2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.V-2

 

KAUNO LOPŠELIO–DARŽELIO „ŽVANGUTIS“ VALDYMO STRUKTŪRA