IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija
Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m.

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030″

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569
(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489
2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281
2003 m. birželio 17 d. Nr. IX-1630
(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-1009
(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)

Mokinio specialiųjų udymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija)
PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313)

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842
(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr.XIII-198

(nustatytos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos)

Kauno miesto savivaldybės

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
(reglamentuota vaikų priėmimo į ikimokyklines grupes tvarka)

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-351
(reglamentuotas ikimokyklinio ugdymo organizavimas, patvirtintas ikimokyklinio ugdymo modelių aprašas)

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse
(nustatytas dienos maitinimo normos mokestis lopšelio ir darželio grupėse, reglamentuotas maitinimų pasirinkimas)

Atlyginimo-dydžio-už-vaikų-ugdomų-pagal-ikimokyklinio-ir-ar-priešmokyklinio-ugdymo-programas-išlaikymą-nustatymo-ir-mokėjimo-tvarkos-aprašas-nuo-2020-m.-sausio-1-d.

Dėl atlyginimo dydžio už vaikų mokesčio išlaikymą T-113 (papildymas)
(nustatyta mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse grupėse mokėjimo tvarka, nurodytos mokesčio mokėjimo lengvatos)

Dėl socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. T-168
(reglamentuota, kaip socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokamos vaikų išlaikymo išlaidos ikimokyklinėse įstaigose)

Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. T-31
(reglamentuota švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo tvarka, numatytos bendros veiklos su Vaiko teisių apsaugos tarnyba vaiko ir šeimos labui galimybės)

Del vaiku atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu T-543