ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI 2022 – 2024 m.:

  • pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę, taikant šiuolaikines ugdymo strategijas.
  • užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų sėkmingą ugdymą(si).
  • užtikrinti emocinę ir fizinę vaikų sveikatą stiprinančių priemonių plėtojimą ugdymo procese.