ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI 2019 – 2021 m.

  • Stiprinti emocinę bei fizinę vaikų sveikatą, didinant bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą.
  • Pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ir pritaikant ugdymo aplinkas vaikų ugdymui(si).