Įstaigoje paslaugas teikia:

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė:

 • organizuoja vaikų muzikines veiklas, moko juos suprasti muzikos kalbą, tobulina dainavimo pradmenų įgūdžius;
 • supažindina su muzikos instrumentais, tautos tradicijomis;
 • drauge su grupių mokytojomis organizuoja pramogas, šventes, paruošia įstaigoje vykstančių renginių muzikinę dalį;
 • dalyvauja projektinėse veiklose, akcijose, rengia ir įgyvendina projektus;
 • bendradarbiauja su grupių mokytojomis, planuoja muzikines veiklas atsižvelgdama į plėtojamas savaitės temas, vertina ugdytinių muzikinius pasiekimus;
 • ruošia gabius muzikai vaikus miesto ir respublikiniams konkursams, dalyvauja projektuose.

 

Logopedė metodininkė:

 • išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų pobūdį ir priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias, sutrikusios vaiko kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimiems mokymosi sunkumams;
 • veiklas organizuoja individuliai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti;
 • teikia patarimus tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų;
 • sistemingai kaupia logopedinio ir medicininio tyrimo duomenis, juos analizuoja;
 • dalinasi darbo patirtimi su miesto logopedais, specialiaisiais pedagogais.

Tėveliai kviečiami konsultuotis su įstaigos logopede dėl vaikų kalbos sutrikimų. Konsultacijos vyksta pirmadieniais 8-9 val., trečiadieniais 1730 – 1800 val., arba iš anksto užsiregistravus telefonu 37-76-22

           

 

Psichologė (IV kategorija):

Darželyje rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų ir kitų sunkumų turinčiais vaikais. Konsultuoja  tėvus/globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais. Teikia individualias rekomendacijas apie vaiko psichologinių problemų sprendimo būdus. Organizuoja susitikimus, paskaitas, pokalbius-diskusijas, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupes (STEP), inicijuoja socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programą: „KIMOCHIS“ (Ankstyvoji vaikystė).

Konsultacijos vyksta pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-9.00 val. ir 12.00-13.00 val.

Į konsultacijas prašome registruotis el. paštu: psichologe.nijole@gmail.com