Įstaigoje paslaugas teikia:

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė:

 • moko ugdytinius muzikos kalbos, dainavimo pradmenų;
 • supažindina su muzikos instrumentais, tautos tradicijomis;
 • paruošia įstaigoje vykstančių renginių muzikinę dalį;
 • ruošia gabius muzikai vaikus miesto ir respublikiniams konkursams, dalyvauja projektuose.

Logopedė metodininkė:

 • išaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų pobūdį ir priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias, sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėmis;
 • dirba individuliai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti;
 • pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų;
 • sistemingai kaupia logopedinio ir medicininio tyrimo duomenis, juos analizuoja;
 • dalinasi darbo patirtimi su miesto logopedais, specialiaisiais pedagogais.

Tėveliai kviečiami konsultuotis su įstaigos logopede dėl vaikų kalbos sutrikimų. Konsultacijos pirmadieniais 8-9 val., trečiadieniais 1730 – 1800 val., arba iš anksto užsiregistravus telefonu 37-76-22

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja metodininkė:

Užsiėmimų metu didelis dėmesys skiriamas taisyklingos laikysenos formavimui ir taisymui, plokščiapadystės profilaktikai ir korekcijai.Vaikai mokomi komandinių, judriųjų žaidimų.

 • organizuoja ir veda kūno kultūros užsiėmimus visoms darželio grupėms 2 kartus savaitėje;
 • organizuoja kineziterapijos užsiėmimus vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų. Vaikų grupelės sudaromos atsižvelgiant į iš gydytojo atneštas pažymas;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus plokščiapėdystės ir netaisyklingos laikysenos klausimais;
 • dalyvauja įvairiuose projektuose vaikų sveikatingumo, fizinio aktyvumo temomis įstaigoje, mieste ir respublikoje;
 • nuolat stebi ir vertina vaikų fizines savybes ir gebėjimus.

Ugdant vaikų sveikatos kompetenciją bei siekiant parodyti teigiamą pavyzdį vaikams, glaudų bendruomenės bendradarbiavimą, organizuojamos sportinės varžybas tarp auklėtojų, auklėtojų padėjėjų ir administracijos komandų.

Įstaiga dalyvauja vaikų masinio futbolo vystimo programos SVIS projekte „Futboliukas“, į kurį įsijungė ir darbuotojai bei vaikų tėveliai.

Psichologė (IV kategorija):

Darželyje rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų ir kitų sunkumų turinčiais vaikais. Konsultuoja vaikus ir jų tėvus/globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais. Teikia individualias rekomendacijas vaiko problemoms spręsti, organizuoja susitikimus, paskaitas, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupes (STEP), inicijuoja socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programą: „KIMOCHIS“ (Ankstyvoji vaikystė).

Konsultacijos vyksta antradieniais, trečiadieniais 8.00-9.00 val.

Į konsultacijas prašome registruotis el. paštu: psichologe.nijole@gmail.com